Zadzwoń – 81 53 71 373

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o powierzenie grantu nr COVID-19.02.03.83 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 2021-06-14.

Na warunkach określonych w Umowie, Oddział Funduszu przyznaje Grantobiorcy grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników, określonych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu, a Grantobiorca zobowiązuje się do wykorzystania grantu zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ.

Środki finansowe z projektu to fundusze na dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek i opiekunów medycznych z hospicjum stacjonarnego, którzy ze względów bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

Dodatek do wynagrodzenia dla jednej osoby, za dany miesiąc, przysługuje w kwocie proporcjonalnej do czasu przepracowanego przez tę osobę w danym miesiącu w stosunku do normatywnego czasu pracy obowiązującego na zajmowanym przez nią stanowisku w danym miesiącu.

Dofinansowanie projektu: 62 773,64 zł

Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Leave a Reply